ក្រុមហ៊ុន eCam Solution Co., Ltd បានចាប់ដៃគូរសហាការជាមួយក្រុមហ៊ុន Pacific Tech (Cambodia) និងក្រុមហ៊ុន Fortinet រៀបចំនូវសិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបទ «Secure Your Network with Fortinet Technology (Fortinet SD-WAN)» ។

សិក្ខាសាលានេះ បានធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដា ២០១៩នេះ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងបង្ហាញផលិតផលថ្មីរបស់ Fortinet ជូនអតិថិជន ដែលដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អតិថិជនជាច្រើនពីគ្រប់ស្ថាប័នផងដែរ ។